สถานศึกษาปลอดภัย

การศึกษาที่ดีต้องเริ่มต้นจากความปลอดภัย พบเห็นความไม่ปลอดภัย แจ้งได้ทันที MOE SAFETY CENTER

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ