หัวข้อข่าว : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยุคใหม่ปลอดภัยไร้สารเคมี
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยุคใหม่ปลอดภัยไร้สารเคมี ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นประธานเปิดโครงการ นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครูกศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนายสมศักดิ์ แก้วสกุลณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการทำถังหมักรักษ์โลก ระหว่างการจัดกิจกรรมนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

.