หัวข้อข่าว : โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลหนองหล่มได้รับมอบหมายจากนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศนอำเภอห้างฉัตร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี การตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดันโลหิต จาก อสม.ประจำหมู่บ้าน วิทยากรให้ความรู้โดยนางทองสาย ใจคำ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าไคร้ อบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดและโรคภัยใกล้ตัวต่าง ๆ และนายสวัสดิ์ คุณชมภู หมอสมุนไพรพื้นบ้าน ได้ให้ความรู้ในเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการทำน้ำมันไพล (น้ำมันเขียว) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 16 คนได้รับการนิเทศติดตามจากนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน. อำเภอห้างฉัตร

.