หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาด
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 นางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาด จำนวน 12 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม โดยมีนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กล่าวเปิดกิจกรรม นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ และนางสาวอริษา แก้วดำ ครูกศน.ตำบลเป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างการจัดกิจกรรมนายเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ครูผู้ช่วย ได้มานิเทศและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

.