หัวข้อข่าว : โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2564 กศน. ตำบลหนองหล่มได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร ณ บ้านง้าวพิชัย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนางลำดวน ผาติ๊บ ผู้ใหญ่บ้านง้าวพิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นางแดง คำปัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การทำน้ำพริกสมุนไพร น้ำพริกกระชายผัด น้ำพริกตาแดง น้ำพริกเห็ดนางฟ้า และนางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ตำบลหนองหล่มเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเข้าสู่อาชีพ และการจัดการอาชีพ ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานจากนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร

.