หัวข้อข่าว : การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการเรียนการพบกลุ่ม เนื้อหา รายวิชาการเรียนการสอน การทำโครงงาน การจบการศึกษา กิจกรรม กพช. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นคนดี มีจิตอาสา นางคำแปง ปัญญาวงศ์ นักศึกษาระดับชั้นม.ปลาย จากคุณธันว์ หม้อศรีใจและคุณกัลป์ประภา ประพันธ์พัฒน์ โดยมี นายเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอห้างฉัตร และนางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดกิจกรรม

.