หัวข้อข่าว : ครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการอบรมให้ความรู้อาหารเพื่อสุขภาพต้านภัยโควิค
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 กรกฎาคม 2524 กศน.ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลหนองหล่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้อาหารเพื่อสุขภาพต้านภัยโควิค ในรูปแบบ On-Line (เรียนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต Line Group) ควบคู่ไปกับ On-Hand (เรียนที่บ้านโดยชุดการเรียนรู้) กลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชนบ้านแม่ยิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 17 คน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง โดยมี นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ตำบลหนองหล่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ได้รับการนิเทศจากนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร

.