หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กศน.ตำบลหนองหล่ม
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบรมให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ร.1-ร.10 อบรมให้ความรู้เรื่องจิตอาสา ความรู้ในเรื่องพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 ต้นร่วงผึ้ง ครูและผู้เรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมีนางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ตำบลหนองหล่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ได้รับการนิเทศจากนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร

.