หัวข้อข่าว : โครงการ การป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลหนองหล่ม ได้ดำเนินโครงการ การป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ณ บ้านง้าวพิชัย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อ โควิด 19 อบมรมให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ และฝึกปฏิบัติจริงในการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ขนมบัวลอยไข่หวาน และน้ำอัญชันมะนาว โดยมีนางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ นายฐิติวรศิษฐ์ ไพศาลคีรีมาศ นางสาวอลิษา แก้วดำ เป็นวิทยากร โดยมีนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร มานิเทศติดตามการดำเนินงาน

.