หัวข้อข่าว : ครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล)
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองหล่ม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 2 มีนาคม 2564 กศน. ตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล) ณ บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 โดยมี นายมนัสเทพ บุญตัน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ได้รับการนิเทศติดตามจากนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอห้างฉัตร

.