วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครูและบุคลากร ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ คือ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, เรื่องรับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2566, เรื่องสืบเนื่อง เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา เพื่อขอความคิดเห็นบุคลากรเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง