วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร มอบหมายให้นางสาวเปรมสิณี มังจักร์ และคณะครู เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระแก้วขึ้นประดิษฐานเป็นประธานในวิหารคำและพิธีฉลองสมโภชวิหารคำ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ณ วัดป่าปงสนุก ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง