นที่ 30 กรกฎาคม 2565 นางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมต้อนรับ ท่าน พัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้วและร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีวิถีชุมชน ของดีวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มและองค์กรในตำบลวอแก้ว) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวอลิษา แก้วดำ ครู กศน.ตำบลวอแก้ว ร่วมกิจกรรมการร่วมขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตะไคร้ปลอดสารเคมีของนักศึกษา กศน.ตำบลวอแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ม.2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง