วันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตรและคณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ร่วมจัดกิจกรรมค่าย "ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน" โดยปฏิบัติอยู่ในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๐ คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน น้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีและร่วมกันพัฒนาชุมชนและเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและสนองพระราชดำริในการปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลูกเสือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ทำความดีด้วยหัวใจ ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง