ระหว่างวันที่ 1-2, 8 และ 9 พฤศจิกายน 2564  กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้รับมอบหมายจาก สนง.กศน.จังหวัดลำปาง ให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่ง กศน.อำเภอห้างฉัตรได้รับทุนจากยูเนสโก จำนวน 30,000 บาทให้นำร่องในการจัดการเรียนรู้ปีพุทธศักราช 2565 ที่มุ่งให้ครู กศน. นำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการพัฒนารายวิชาที่สอดคล้องกับทักษะการใช้ชีวิตในแต่ละท้องถิ่น การมีความรู้หลากหลายรอบด้าน เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกศน.อำเภอห้างฉัตรได้รับการคัดเลือกให้เป็น กศน.นำร่องในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสมุนไพรพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ณ นายสวัสดิ์ คุณชมภู หรือหมอจันทร์ หมอพื้นบ้าน และกรรมการผู้ทรงวุฒิระดับจังหวัด ด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา จังหวัดลำปาง