ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

ห้างฉัตร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง