ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอห้างฉัตร ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดยมีนางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นประธานกรรมการสอบ โดยได้ดำเนินการปฏิบัติตามระบบคัดกรองตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดำเนินการสอบในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน  32  คน มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 52 คน และมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 45 คน รวมผู้เข้าสอบทั้งสามระดับจำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 97.73