ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอห้างฉัตร ดำเนินการสอบปลายภาค นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ กศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลหนองหล่ม กศน.ตำบลวอแก้ว  กศน.ตำบลปงยางคก กศน.ตำบลเวียงตาล กศน.ตำบลแม่สัน และกศน.ตำบลเมืองยาว โดยวิธีการสอบแบบออนไลน์ และการสอบโดยใช้กระดาษคำตอบ ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย