ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวชนิสรา พรมชัย  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร  ร่วมต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำโดย นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ และนายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา เพื่อนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19) และผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน การนำเสนอการเรียนรู้ของผู้เรียนให้หลากหลายในด้านการใช้เทคโนโลยี  Application เพิ่มเติมในการเรียนรู้ กศน.อำเภอห้างฉัตรจะนำคำแนะนำที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป