วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นางสาวชนิสรา พรมชัย กรรมการและเลขาฯ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง