วิสัยทัศน์

     มุ่งพัฒนาให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ทุกที่ทุกโอกาสอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน มีความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และมีอาชีพอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

     ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  รู้ทันการเปลี่ยนแปลง

อัตลักษณ์ 

     มีคุณธรรม  พึ่งพาตนเอง

เอกลักษณ์

     องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

พันธกิจ

     1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
     2. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     4. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม สังคม และชุมชน สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
     5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     7. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
     8. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการความรู้ขององค์กร

เป้าหมาย

     1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

     2. ประชาชนมีอาชีพที่สามารถเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง สอดคล้องกับตนเอง ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม 

     3. ประชาชนใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

     4. ประชาชนใฝ่ดี : มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม ท้องถิ่น สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

     5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

     6. องค์กรสามารถบริหารจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

ยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้ของชุมชน

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรและภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์

     กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้
     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
     กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
     กลยุทธ์ที่ 6 การขยายพัฒนาแหล่งเรียนรู้
     กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา

ค่านิยมองค์การ

     องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง องค์กรที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะขยายขีดความสามารถของตน โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบรรยากาศในองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสามารถใช้แนวคิดการจัดการความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและสามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา